ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
 

KĀ SVĒTĪT SVĒTDIENU LAIKĀ, KAD TIEKAM AICINĀTI PALIKT MĀJĀS?

 

DRAUDZES GARĪGĀ DZĪVE ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ..
Jēzus saka: “UN REDZI, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS LĪDZ PASAULES GALAM.” (Mt.28)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!
Mīļie brāļi un māsas Kristū, Dieva mīļotie! Mežaparka draudzes locekļi, katehūmeni un viesi!


KLUSĀ NEDĒĻA.
Ar svētdienu pēc mūsu Baznīcas gada kārtības, sāksies Klusā
nedēļa
, kas tiks noslēgta ar Lieldienām. Šajās dienās mūsu
dievnama durvis būs atvērtas ierastajos dievkalpojumu laikos.

Pūpolsvētdienā, 3 aprīlī plkst. 10:00 – 12:00
Zaļā ceturtdienā, 9. aprīli plkst. 19:00 – 20:00
Lielā piektdienā, 10. aprīlī plkst. 10:00 – 12:00
Klusajā Sestdienā, 11. aprīlī plkst. 22:30 – 01:00
1.Lieldienās, 12.aprīlī plkst. 10:00 – 12:00


Aicinu draudžu locekļus pievienoties šajos laikos savās mājās
un kopīgi svinēt dievkalpojumus līdz ar visu Kristīgo Baznīcu.
Svētbrīža kārtību atradīsi zemāk ar paredzētajiem lasījumiem
attiecīgajai dienai.

ZIŅA.
2.aprīlī mūsu Baznīcas vadītāji kārtējo reizi tikās ar Tieslietu
ministrijas pārstāvjiem videokonferencē!
Sarunu galvenais temats bija Lieldienas.
Valdība raizējas par to, vai Lieldienu svētki nepulcinās ļaužu
masas, kurās drošības pasākumus ievērot nebūs iespējams. Kā jau
bija paredzams, nekādas atlaides svētku pasākumiem netiks dotas.
Drīzāk pretēji. Sarunu laikā tika meklēts kompromiss, kurš
valdībai būtu pieņemams un netiktu izsludināti nekādi totāli
aizliegumi. Tāpēc mums pagaidām ir rūpīgi jāievēro līdzšinējie
noteikumi. Proti, lielajos svētkos jāmudina draudzes locekļiem
palikt mājās, bet dievnamā lūgšanu laikos ir jāievēro 2 m distance.
Mēģināsim mūsu kalpošanu izvērtēt no šāda viedokļa.
Sargāsim sevi un citus, lūgsim cits par citu.

Lai mūs svētī un pasargā mīļais Dievs!
Mīlestībā mācītājs Ilmārs Rubenis

DR. MĀRTIŅA LUTERA PAMĀCĪBA MĒRA LAIKĀ
Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters šiem laikiem ir uzrakstīji
ļoti vērtīgu un pamācošu rakstu, kas noder ļoti labi noder šodien arī
mums.
Šeit var ar to iepazīties: http://www.lmf.lv/lutera-pamaciba-mera-
laika/

 lasīt tālak »

Šis ir mājas svētbrīža piemērs, ko mēs varam lietot
KLUSAJĀ NEDĒĻĀ (Zaļajā Ceturtdienā; Lielajā Piektdienā;
Klusajā Sestdienā un Lieldienās) . Labi būtu to darīt pie mājas
altāra vai stāvot pret krusta zīmi.
Kad esiet / esi nostājies, tad
turpini sekojošā secībā.
________________________________________________________
1. IEVADA SVĒTĪBA
Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto
krusta zīmi +)
2. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS
Zaļajā Ceturtdienā:
Lasījumi:
2.Mozus grāmata.12:1-10; Psalms.116; 1.vēstule Korintiešiem 10:16,17;
Lūkas Evaņģēlijs 22:7-20
Lielajā Piektdienā:
Lasījumi:
Hozejas grāmatas 6: 1–6; Vēstules Ebrejiem 12: 1–3;
Jāņa evaņģēlija 19: 17–30;
Klusajā Sestdienā:
Lasījums:
2 Mozus grāmata: 20: 2–17; Jesajas 4: 2-6; 5.Moz.32: 1–12
Lieldienās:
Lasījumi: 1.vēstule Korintiešiem 15: 17–26; Lūkas ev. 24: 1–9

3. PĀRDOMAS

Lielajā Piektdienā:

PĀRDOMAS (Dziesmas “Ak galva asiņaina” vārdus dzied vai lasa):
I. LASĪJUMS. Mateja ev. 27: 11–31; DZIESMA Nr. 90a 4. Pants;
II. LASĪJUMS. Mateja ev. 27: 32–44; DZIESMA Nr. 90a 5. Pants;
III. LASĪJUMS. Mateja ev. 27: 45–54; DZIESMA Nr. 90a 6. Pants;
IV. LASĪJUMS. Jesajas 53: 3–11; DZIESMA Nr. 90a 7. Pants;
V. LASĪJUMS. 2.Korintiešiem 5: 14–21; DZIESMA Nr. 90a 8. Pants;
VI. LASĪJUMS. Ebrejiem 2: 9,14–18; DZIESMA Nr. 90a 9. Pants;
VII. LASĪJUMS. Kolosiešiem 3: 2–4
Klusajā Sestdienā:
PĀRDOMAS (Dziesmas "Ak taisnais Jēzu" vārdus dzied vai lasa):
I LASĪJUMS. Genesis 3: 1–23; DZIESMA 93.–1. Pants;
II LASĪJUMS. Jesaja 53: 2–13DZIESMA 93.–2. Pants;
III LASĪJUMS. Psalms 16: 8–10; DZIESMA 93.–3. Pants;
IV LASĪJUMS. Romiešiem 5: 6–6:14; DZIESMA 93.–4. Pants;
V LASĪJUMS: Jāņa ev. 19: 31–42; DZIESMA 93.–5. Pants;
VI LASĪJUMS: Mateja ev. 27: 57–66
Lieldienās:
Sprediķis šeit tiks ielikts pirms Lieldienām.
4. NĪKAJAS TICĪBAS APLIECĪBA
Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes, visa
redzamā un neredzamā Radītāju. Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms mūžīgiem
laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu
Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā;
caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas
labad nāca no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un
tapa cilvēks; par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts
kapā, trešajā dienā augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž
pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa
valstībai nebūs gala.
Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet,
kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājis caur
praviešiem. Un uz vienu, svētu, vispārēju un apustulisku Baznīcu. Mēs
atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo
augšāmcelšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk.
Āmen.
5. DZIESMA
Zaļajā Ceturtdienā: 220 (Nāciet, jūs ticīgie)
Lielajā Piektdienā: 115 (Mīlestība mīlējama)
Klusajā sestdienā: 92 (Ak taisnais Jēzu)
Lieldienās: 141 (Kristus ir cēlies, slava Glābējam)
(Var dziedāt no mūsu dziesmu grāmatām)
6. LŪGŠANA / AIZLŪGUMI
LUTERA LITĀNIJA

Kyrie eleison! Kungs, apžēlojies!
Christe eleison! Kristu, apžēlojies!
Kyrie eleison! Kungs, apžēlojies!
Kungs, Dievs Tēvs debesīs… …,apžēlojies par mums. Kungs,
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj… … apžēlojies par mums.
Kungs, Dievs Svētais Gars… … apžēlojies par mums.
Esi mums žēlīgs! Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Esi mums žēlīgs! Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

No visiem grēkiem, no visiem maldiem, no visa ļauna… … pasargi mūs,
mīļais Kungs un Dievs!
No velna viltības un blēdības, no ļaunas, ātras nāves… … pasargi mūs,
mīļais Kungs un Dievs!
No sērgām un grūtiem laikiem, no kara un asinsizliešanas… … pasargi
mūs, mīļais Kungs un Dievs!
No varmācības un no netaisnas valdības… … pasargi mūs, mīļais Kungs
un Dievs!
No dabas katastrofām un negaisiem… … pasargi mūs, mīļais Kungs un
Dievs!
No uguns un ūdens briesmām un no mūžīgas nāves… … pasargi mūs,
mīļais Kungs un Dievs!
Ar Tavu svēto dzimšanu… … palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
Ar Tavām ciešanām un Tavu krusta nāvi… … palīdzi mums, mīļais
Kungs un Dievs!
Ar Tavu augšāmcelšanos un debesbraukšanu… … palīdzi mums, mīļais
Kungs un Dievs!
Mūsu pēdējā stundā un pastarā tiesā… … palīdzi mums, mīļais Kungs un
Dievs!
Mēs Tevi lūdzam visās mūsu bēdās… … uzklausi mūs, mīļais Kungs un
Dievs!
Valdi un vadi savu svēto Baznīcu… … uzklausi mūs, mīļais Kungs un
Dievs! Uzturi visus tās locekļus skaidrā mācībā un svētā dzīvošanā…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti… … uzklausi mūs, mīļais
Kungs un Dievs!
Sūti uzticamus strādniekus savā druvā… … uzklausi mūs, mīļais Kungs
un Dievs!
Dod savu Garu un spēku saviem vārdiem… … uzklausi mūs, mīļais
Kungs un Dievs!
Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem… … uzklausi mūs, mīļais
Kungs un Dievs!
Liec valdībām atzīt Tavu godību un zināt Tavu prātu… … uzklausi mūs,
mīļais Kungs un Dievs!
Svētī un sargā mūsu ģimenes, pasargā mūs bēdās un briesmās…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Palīdzi ciešanās un slimībās un apžēlojies par visiem cilvēkiem…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Piedod tiem, kas vajā Tavu Baznīcu, un atgriez tos uz patiesības ceļa…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Veicini visus godīgus darbus, liec zemes augļiem augt un labi izdoties…
… uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Jēzu Kristu, Tu Dieva Dēls… … uzklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus… … apžēlojies par mums! Dieva
Jērs, kas nes pasaules grēkus… … apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus… … dod mums savu mieru!
Kristu, paklausi! Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs,
apžēlojies! Āmen.

Lūgšanu COVID – 19 izplatības laikā var atrast šeit:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2700 )
7. MŪSU TĒVS
8. NOSLĒGUMS

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais
Gars! Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto krusta zīmi +)

IESŪTĪT AIZLŪGUMUS
SVĒTDIENĀ KOPĀ SVINĒT DIEVKALPOJUMU UN ZINĀT KA DIEVNAMĀ IR
KAS AIZLŪDZ

Mūsu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā draudzē notiek:
- Lūgšana / dievkalpojums / Sv.Vakarēdiens (ievērojot 2 m distanci!!!
Draudzes locekļi ir aicināti svinēt Mājas svētbrīžus un saņemt
Sv.Vakarēdienu Bikts svētbrīdī)
Svētdienās no plkst. 10:00 – 12:00
Trešdienās no plkst. 18:30 – 21:00

- Iesvētes kursi (6 dalībnieki);
- Mājapmeklējumi;
- Bikts svētbrīdis ar Sv.Vakarēdienu (Privāti ģimenes vai pāris cilvēku
lokā);
- Privātā grēksūdze;
- Nots Kristība;
- Laulības;
- Kristīga izvadīšana.
Visu svētdarbību laikā tiek ievēroti valstī noteiktie drošības pasākumi.

 

Šis ir mājas svētbrīža piemērs, ko mēs varam lietot, kad netiekam uz baznīcu. Ieteiktu to turēt svētdienās plkst. 10:00 un trešdienās plkst. 19:00, tā esot kopā garīgi ar to draudzi, kas svin dievkalpojumu dievnamā. Labi būtu to darīt pie mājas altāra vai stāvot pret krusta zīmi. Kad esiet / esi nostājies, tad turpini sekojošā secībā.

1. IEVADA SVĒTĪBA
Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto
krusta zīmi +)

2. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS
(Piemēram, no Baznīcas Gadagrāmatas vai LELB mājaslapas
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lasijumi.)
3. LASĪJUMS NO KRISTĪGĀS LITERATŪRAS
Šeit var lasīt sprediķi vai Sv.Rakstu apceres katrai dienai, ko uzrakstījis
kāds no luetrāņu mācītājiem un kuru darbus mēs varam atrast savās mājās
vai iegādāties baznīcā. Piem.: M.Luters, K.O.Rozeniuss, K.F.Vislofs,
V.Bušs, J.Imbergs, R.Slenczka, R.Feldmanis u.c..
Lasāmus un klausāmus materiālus var atrast arī šeit: http://robertsfeldmanis.lv/ http://www.lmf.lv/

4. APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBA
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz
Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no
Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta,
krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visuvaldītāja Tēva, labās
rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto
Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
5. DZIESMA
(Var dziedāt no mūsu dziesmu grāmatām)
6. LŪGŠANA / AIZLŪGUMI
(Dziesmu grāmatas sadaļā LŪGŠANAS vai brīva lūgšana.
Lūgšanu COVID – 19 izplatības laikā var atrast šeit:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2700 )
7. MŪSU TĒVS
8. NOSLĒGUMS

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais
Gars! Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto krusta zīmi +)

 
Mācītājs ir pieejams sazvanoties vai satiekot iepriekš norunātajā laikā.
Trešdienās iepriekš piesakoties: Daina 29394399;
Citās dienās māc. Ilmārs 29191289
Privāta saruna, grēksūdze, kopīga lūgšana, laulības, slimnieka
apmeklējums, kristīga izvadīšana vai vienkārši saruna pie tējas.
 

III Bauslis
Tev būs svēto dienu svētīt!

Šodien kad cilvēku sirdis un prāti ir nemiera pilni, trešais Bauslis ir
jo īpaši mums atgādina un pamāca, ko mums būs darīt. Svētdiena tiek
svētīta un cilvēks dvēselē tiek stiprināts un mierināts caur Dieva svēto
vārdu. Dievs tāpēc ir radījis Baznīcu un tajā nolicis dienu, laiku un amatu,
lai Dieva vārds tiktu publiski sludināts.

Šis laiks ir ļoti labvēlīgs, lai mēs vairāk pievērstu uzmanību tiem
mūsu Baznīcas dārgumiem, kuri veido tās plašo garīgo mantojumu. Mārtiņa
Lutera Mazais katehisms ir viena no vērtīgākām un lasītākām grāmatiņām
draudžu locekļu starpā. 1 Skaidrojumā pie trešā baušļa Tev būs svēto dienu
svētīt,
M.Luters par svētdienas svētīšanu raksta: “Mums būs Dievu bīties un
mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus,
labprāt klausāmies un mācāmies
”.

Ne diena pati par sevi ir īpaša, bet Dieva kalpošana mums, kas
notiek šajā dienā, ar savu mieru apklāj mūs šodienas nemieros
. Šajā
dienā Dievs mums dāvā visu Sevi, bet Viņš arī vēlās, lai tur kur ir Viņš, būtu
arī mēs. Dievs nāk pie mums Savā Vārdā, tāpēc M.Luters pamāca, lai šajā
dienā “.. Dieva vārdus .. labprāt klausāmies un mācāmies”.1 http://www.baltabaznica.lv/attachments/article/146/M_Luther,%20Small%20Catechism%20LV.pdf
 

Mājapmēklējumi ir viena no senākajām kalpošanām, kas notiek
draudzēs. Tā ietver sevī apmeklēt tos draudzes locekļus, kas dažādu iemeslu
(slimība, vecuma,) dēļ paši nevar nokļūt uz dievnamu. Šie cilvēki ilgāku
laiku paliek bez nepieciešamās dvēseles aprūpes un sadraudzības kopā ar
citiem brāļiem un māsām Kristū. Tāpēc mācītājs un citi kalpotāji apmeklē
šos cilvēkus, kopj sadraudzību ar Dieva vārdu un Svēto Vakarēdienu.
Mūsu draudzē esmu iesācis tradīciju, vecos draudžu locekļus
apmeklēt mājās vismaz trīs reizes gadā – pirms lielajiem Baznīcas gada
svētkiem (Adventa un Gavēņa laikā) un vasarā. Šajās dienās regulāri
apzvanu draudzes kalpotājus un apmeklēju vecākos ļaudis mājās. Šodienas situācijā šī kalpošana ir kļuvusi aktuāla ne tikai draudzes
vecākiem ļaudīm vai slimību skartiem, bet arī jebkuram, kurš vēlās aicināt
mācītāju pie sevis, lai svinētu kopīgi Svēto Vakarēdienu.
Iedrošinu izmantot šo iespēju ikvienam mūsu draudzes brālim un
māsai.

 
Mīļie brāļi un māsas Kristū!
Šajā laikā arī mūsu draudzē ir cilvēki, kuri sevis vai citu veselības
apdraudējuma dēļ ir izlēmuši neapmeklēt svētdienas un trešdienas
dievkalpojumus. Tāpēc, lai mēs ilgāku laiku nepaliktu bez Svētā
Vakarēdiena,
aicinu un iedrošinu to saņemt baznīcā privāti ģimenēm vai
pavisam nelielā cilvēku skaitā.

Tas ir svētbrīdis, kuru var noturēt dievnamā iepriekš norunātajā laikā pa
dienu, vakarā vai svētdienā. Svētbrīža ilgums ir līdz 30 minūtēm.
Ar prieku atsaukšos un kalpošu. Lūdzu iepriekš saskaņot jums vēlamos
laikus zvanot.
 
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »